ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് -പാഠം ഒന്ന്‍-പ്രോനൗണ്‍സ്

പാഠം ഒന്ന്‍-പ്രോനൗണ്‍സ്
I-ഞാന്‍
my-എന്റെ
me-എന്നെ,എനിക്ക്,എന്നോട്(എന്നെ കണ്ടു,എനിക്ക് തന്നു,എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാന്‍)
mine-എന്റേത്(അവള്‍ എന്റേതാണ് എന്ന്‍ പറയേണ്ടെ?)
ഈ രീതിയില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രോനൗണ്‍സുകളും പഠിക്കുക
we-(ഞങ്ങള്‍,നമ്മള്‍)
our-(ഞങ്ങളുടെ,നമ്മുടെ)
us-(ഞങ്ങളെ,ഞങ്ങള്‍ക്ക്,ഞങ്ങളോട്,നമ്മളെ,നമുക്ക്,നമ്മോട്)
ours-(അവേഴ്സ്-ഞങ്ങളുടേത്,നമ്മുടേത്)
he-(അവന്‍,ഇവന്‍-അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ അകലേയ്ക്ക് പോകേണ്ടന്ന്‍ സാരം)
his-(അവന്റെ,ഇവന്റെ‌)
him-(അവനെ,അവന്,അവനോട്,ഇവനെ,ഇവന്,ഇവനോട്)
his-(ഇവിടേയും hisമതി-അവന്റേത്,ഇവന്റേത്)
ഇനി താഴെയുള്ളത് സ്വയം ചെയ്യുമല്ലോ?തുടക്കം മാത്രം മതിയാകും ...അല്ലേ?
she-(അവള്‍, ഇവള്‍)‍
her
her -(ഇവിടേയും herമതി)
hers
they-(അവര്‍,ഇവര്)‍their-them -theirs
you-(നീ,നിങ്ങള്‍,താങ്കള്‍)
your
you(ഇവിടേയുംyou തന്നെ മതി-ഐ ലവ് യൂ എന്ന മഹത് വചനം ഓര്‍ക്കുമല്ലോ?)
yours
it-(അത്,ഇത്)
its
it‌
its (ഈ രൂപം ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയാം)
ചുരുക്കത്തില്‍
l-my-me-mine
you-your-you-yours
we-our-us-ours
they-their-them-theirs
he-his-him-his
she-her-her-hers
it-its-it-its
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് -പാഠം ഒന്ന്‍-പ്രോനൗണ്‍സ്
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 2(ഈസ്,ആം,ആര്‍/വാസ്,വ്വേര്‍)

ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 2(ഈസ്,ആം,ആര്‍/വാസ്,വ്വേര്‍)
*'w'ഉച്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ചുണ്ടുകള്‍ രണ്ടും പ്രെസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ചെറുതായൊന്നു വലിക്കണം.അപ്പോള്‍ ഒരു കനപ്പ് കിട്ടും
*'v'ഉച്ചരിക്കണ്ടത് കീഴ് ചുണ്ടു കൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും
(പക്ഷേ ഗുരുമുഖത്തു നിന്നും നേരിട്ടു കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്.അറിയാമല്ലോ?)
ഇനി കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാം
ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 'is,am,are,was,were' ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇതിന്റെ മൂല രൂപം'be' ആണ്.'be'എന്നാല്‍ ആയിരിക്കുക
'is,am,are'ന്റെ അര്‍ത്ഥം ആകുന്നു,ആണ് എന്നാണ്.
was,were' അര്‍ത്ഥം ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
ഇതില്‍ 'is,was' ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകവചന നാമങ്ങള്‍ക്ക്
'are,were'ഉപയോഗിക്കുന്നത്' ബഹുവചന നാമങ്ങള്‍ക്കും
'am'ന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
'ഞാന്‍ 'ആകുന്നു,ആണ് എന്നു പറയുമ്പോള്‍'am' ഉപയോഗിക്കണം.
'ഞാന്‍ 'ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോള്‍'was' ഉം
ഇനി ഏകവചന നാമങ്ങള്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം?
eg;
he,she,it,,your uncle
my best friend, Sree
big brother, Ratheesh
my younger sister, Soumya,
our hopeless Anoj Kumar
our mutual friend,Sal
our little sister, Jaya Lakshmi
Kuttettan,Lisna
our Suhrthu.com
one- missed -call,Satheesh Kumar
my sweetheart,Devi...etc
നോക്കൂ,മേല്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏകവചന നാമങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ?
ബഹുവചന നാമങ്ങള്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം?
eg;
we,they,you(one or more)
my parents,his friends
her love letters
their children
boys,girls
teachers and students
the L D F candidates
the U D F sympathizers..etc
ഇതൊക്കെ ബഹുവചന നാമങ്ങള്‍ തന്നെയാണല്ലോ?
ഇനി കുറച്ച് പ്രാക്റ്റിസ് വാചകങ്ങള്‍ നോക്കാം

l am no Asura(ഞാന്‍ അസുരനൊന്നുമല്ല)
l am in my office(ഞാന്‍ എന്റെ ഓഫീസില്‍ ആണ്,ഉണ്ട്)
l am in love with Devi(ഞാന്‍ ദേവിയുമായി സ്നേഹത്തിലാണ്)
l was abroad(ഞാന്‍ വിദേശത്തായിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
l was a bit confused(ഞാനല്‍പ്പം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു)
***
we are ready(ഞങ്ങള്‍ റെഡിയാണ്)
we are happy(ഞങ്ങള്‍ ഹാപ്പിയാണ്)
we were worried(ഞങ്ങള്‍ ദുഃഖിതരായിരുന്നു)
we were excited(ഞങ്ങള്‍ ആവേശഭരിതരായിരുന്നു)
***
you are my friend(നീയെന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്)
you are my everything(നീയെന്റെ എല്ലാമാണ്)
you were not in the office(നീ ഓഫീസില്‍ ആയിരുന്നില്ല,ഉണ്ടായിരുന്നില്ല)
you were not willing(നീ സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല)
***
they are able(അവര്‍,ഇവര്‍ കഴിവുള്ളവരാണ്)
they are in play-ground(അവര്‍ പ്ലെയ്-ഗ്രൗണ്ടിലാണ്,ഉണ്ട്)
they were silent(അവര്‍,ഇവര്‍ സൈലന്റായിരുന്നു)
they were here(അവര്‍ ഇവിടെ ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
***
he is not trustworthy(അവന്‍,ഇവന്‍ വിശ്വാസയോഗ്യനല്ല)
he is in the Army(അവന്‍,ഇവന്‍ ആര്‍മിയിലാണ്)
he was cunning(അവന്‍,ഇവന്‍ സൂത്രശാലിയായിരുന്നു)
he was there(അവന്‍,ഇവന്‍ അവിടെ ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
***
she is my cousin(അവള്‍ എന്റെ കസിനാണ്)
she is at home(അവള്‍ വീട്ടിലാണ്,ഉണ്ട്)
she was pregnant(അവള്‍,ഇവള്‍ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു)
she was at the club(അവള്‍,ഇവള്‍ ക്ലബിലായിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
***
lt is simple(ഇത് ലളിതമാണ്)
lt is no wonder(ഇത് അല്‍ഭുതമേയല്ല)
lt was a tricky question(അതൊരു കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു)
lt was my fault(അതെന്റെ തെറ്റായിരുന്നു)
***
Salahu is still an infant(സലാഹു ഇപ്പോളും ഒരു ശിശുവാണ്)
Anoj was somewhere here(അനോജ് ഇവിടെയെവിടെയോ ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
Ratheesh is very understanding(മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളും മറ്റും വളരെ നന്നായി
മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് രതീഷ്)
Rafi is a software fanatic(റാഫി ഒരു സോഫ്റ്റ്വ്വെയര്‍ ഭ്രാന്തനാണ്)
Kattilabdulnisar is always in his chair(കാട്ടിലബ്ദുല്‍നിസാര്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയറിലാണ്)
***
Sal and Ratheesh are best friends(സാലും രതീഷും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്)
Jaya Lakshmi and Pooja are my younger sisters(ജയലക്ഷ്മിയും എന്റെ അനിയത്തിമാരാണ്)
Sree and Anoj are now enemies(ശ്രീയും അനോജും ഇപ്പോള്‍ ശത്രുക്കളാണ്)
my parents were not at‌ home
(എന്റെ പാരന്റ്സ് വീട്ടില്‍ ആയിരുന്നില്ല,ഉണ്ടായിരുന്നില്ല)
his girlfriends were angry(അവന്റെ,ഇവന്റെ ഗേള്‍ഫ്രെന്‍ഡ്സ് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു)
.........
*sweetheart(പ്രേമഭാജനം)
*sympathizer(അനുഭാവി)
*big brother(വല്ല്യേട്ടന്‍)
*little sister(കുഞ്ഞനുജത്തി)
*mutual(എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെയായിട്ടുള്ള)
*candidate(സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി)
*younger sister(അനിയത്തി)
*hopeless(ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത)
കൂട്ടുകാര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതുമല്ലോ?
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 2(ഈസ്,ആം,ആര്‍/വാസ്,വ്വേര്‍)

ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് :പാഠം 3 (ദെയര്‍ ഈസ്,ദെയര്‍ ആര്‍/ദെയര്‍ വ്വാസ്,ദെയര്‍ വ്വേര്‍)

*കര്‍ത്താവ് ഏകവചനമാകുമ്പോള്‍ ''is/was''
*കര്‍ത്താവ് ബഹുവചനമാകുമ്പോള്‍''are/were"
* ''the''സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുകളില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച കാര്യത്തെ,വസ്തുവിനെ,വ്യക്തിയെ മുതലായവ
there is God(ദൈവം ഉണ്ട്)
God is everywhere(ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്,ആണ്)
there is a snake under the rock(പാറയുടെ അടിയില്‍ ഒരു പാമ്പുണ്ട്)
the snake is under the rock(പാമ്പ് പാറയുടെ അടിയിലാണ്)
there is a medical shop in front of the mosque(മോസ്ക്കിന്റെ മുമ്പില്‍ ഒരു മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുണ്ട്)
the medical shop is in front of the mosque(മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ് മോസ്ക്കിന്റെ മുമ്പിലാണ്)
there are 20 girls in the class(ക്ലാസില്‍ 20 ഗേള്‍സ് ഉണ്ട്)
the number of girls in the class is 20(ക്ലാസിലെ ഗേള്‍സിന്റെ എണ്ണം 20 ആണ്)
(*ഗേള്‍സിന്റെ എണ്ണം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ് ഏകവചനമായി മാറിയല്ലോ.അതുകൊണ്ടാണ് 'is'വന്നത്)
there are 5 motor bikes near the gate(ഗെയ്റ്റിന്റെ അരികില്‍ 5 മോട്ടോര്‍ ബൈക്സ് ഉണ്ട്)
the motor bikes are near the gate(മോട്ടോര്‍ ബൈക്സ് ഗെയ്റ്റിന്റെ അരികിലാണ്)
there was an accident near the bridge yesterday(പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വച്ച് ഇന്നലെ ഒരു അപകടമുണ്ടായിരുന്നു)
the accident was near the bridge(അപകടം പാലത്തിന്റെ അടുത്തു വച്ചായിരുന്നു)
there was a thief behind the curtain(കര്‍ട്ടന്റെ പിറകില്‍ ഒരു കള്ളനുണ്ടായിരുന്നു)
the thief was behind the curtain(കള്ളന്‍ കര്‍ട്ടന്റെ പിറകിലായിരുന്നു)
there were two persons outside(പുറത്ത് രണ്ട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു)
the two persons were outside(ആ രണ്ടാളുകള്‍ പുറത്തായിരുന്നു)
there were 7 people there(അവിടെ ഏഴാളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു)
(*ഇവിടെ ഒടുവില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന'' there '' അവിടെ എന്ന്‍ സൂചിപ്പിക്കാന്‍)
the people were in the office(ആ ആളുകള്‍ ഓഫിസിലായിരുന്നു)
*naive girl(നയ് യീവ് ഗേള്‍)എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്നവള്‍,കഥയില്ലാത്തവള്‍,പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് :പാഠം 3 (ദെയര്‍ ഈസ്,ദെയര്‍ ആര്‍/ദെയര്‍ വ്വാസ്,ദെയര്‍ വ്വേര്‍)

ഇമ്പൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 4 (ഹാസ്,ഹാസ് നോ/ഹാവ്,ഹാവ് നോ/ഹാഡ്,ഹാഡ് നോ)

has/have/hadഎന്നിവയുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഈ ലെസണില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത്.ഇതില്‍ ഓരോന്നിനും രണ്ട് നെഗറ്റിവ് പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.അപ്പോള്‍ അതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിരുന്നാല്‍ പോരെ എന്ന്‍ കരുതിയാല്‍ പണി കിട്ടും.അതെങ്ങനെയെന്ന്‍ ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
*സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്,ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്‍ പറയാനാണ് നാം ഇവിടെ 'has/have/had' ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ വീട്ടില്‍ പപ്പയുണ്ട്,ഉണ്ടായിരുന്നു(ലെസണ്‍ 2 ലെ പോലെ) എന്നൊന്നും പറയാനല്ല എന്ന്‍ കൂട്ടുകാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്ക് " is/am/are/was/were " മതിയല്ലൊ.
നമുക്ക് '' has/have/had ''നെ പരിചയപ്പെടാം
****
has/have =ഉണ്ട്
'has' ഏകവചനങ്ങള്‍ക്ക്
'have 'ബഹുവചനങ്ങള്‍ക്ക്
'has' ന്റെ നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങള്‍
has no/doesn't have
'have''ന്റെ നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങള്‍
have no/don't have
had=ഉണ്ടായിരുന്നു
'had' ന്റെ നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങള്‍
had no/didn't have
*ഇതില്‍ രണ്ടാമത് വരുന്ന നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങളുടെ അവസാനം''have '' ആണെന്ന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ!
(എന്നാലും ചില കൂട്ടുകാര്‍ ചോദിക്കും അതെന്താ അങ്ങനെയെന്ന്‍?)
''has''ന്റേയും''have''ന്റേയും പൊതുവായ ഭൂതകാല രൂപമാണ് ''had''.
അത് കൊണ്ട് കര്‍ത്താവ് ഏകവചനമായിരിക്കണോ അതോ ബഹുവചനമോ എന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട.ആര്‍ക്കും തട്ടിക്കളിക്കാം
ഇനി വാചകങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടക്കാം
Nimesh has a girlfriend
(നിമേഷിന് ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റുണ്ട്)
Nimesh has no girlfriend
(നിമേഷിന് ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റ് ഇല്ല)
Nimesh has no girlfriends
(നിമേഷിന് ഗേള്‍ഫ്രെന്റുകള്‍ ആരും ഇല്ല)
Nimesh doesn't have a girlfriend
(നിമേഷിന് ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റ് ഇല്ല)
Nimesh doesn't have any girlfriends
(നിമേഷിന് ഗേള്‍ഫ്രെന്റുകള്‍ ആരും ഇല്ല)
**
l have two kids
l don't have two kids
പക്ഷേ,
*'l have no two kids 'എന്ന്‍ പറയുക വ്യാകരണപരമായി സ്വീകാര്യമല്ല.
കാരണം 'ഒരെണ്ണം ' ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിലാണ് രണ്ടു നെഗറ്റിവുകളും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയൂ.
'ഒന്നിലധികം'ഇല്ല എന്ന കാര്യം വരുമ്പോള്‍ ഇതു സാധ്യമല്ല.
ഇനി താഴെ പറയുന്നവയുടെ സ്വീകാര്യമായ നെഗറ്റിവ് വാചകങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാകാമെന്ന്‍ നോക്കൂ
Positive
1)Sal has three brothers
2)My girlfriend Devi has a sister
3)they have five grown-up children
4)Soumy has a laptop
5)we have an uncle abroad
6)he has a good bank balance
7)she has a boyfriend
8)he has a friendly father
Negative
1)Sal doesn't have three brothers
2)(a)My girlfriend Devi has no sister(s)
(b)My girlfriend Devi doesn't have a sister
(c)My girlfriend Devi doesn't have any sisters
3)they don't have five grown-up children
4)(a)Soumy has no laptop(s)
(b)Soumy doesn't have a laptop
(c)Soumy doesn't have any laptops
5)(a)we have no uncle(s) abroad
(b)we don't have an uncle abroad
(c)we don't have any uncles abroad
6)(a)he has no good bank balance
(b)he doesn't have a good bank balance
(c)he doesn't have any good bank balance
*ബാങ്ക് ബാലന്‍സ് എണ്ണല്‍ സംഖ്യകള്‍ കൊണ്ട് ഒന്ന്‍ രണ്ട് എന്നൊന്നും എണ്ണാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ?
അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടു മുകളിലെ വാചകത്തില്‍"balances"എന്ന്‍ ചേര്‍ക്കാതിരുന്നത്
7)(a)she has no boyfriend(s)
(b)she doesn't have a boyfriend
(c)she doesn't have any boyfriends
8)(a)he has no friendly father
(b)he doesn't have a friendly father
(c)he doesn't have any friendly fa.....(ചതിക്കല്ലേ! അര്‍ത്ഥം ഒരുപാട് മാറുമേ!)
***
ഇനി നമുക്ക് ''had '' ലേയ്ക്ക് കടക്കാം
'' had'' ന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ?
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം''don't have '' ന്റെ സ്ഥാനത്ത് '' didn't have'' ആണെന്ന്‍ അറിയാമല്ലോ?നിയമം ഒന്നു തന്നെ.
ചില വാചകങ്ങള്‍ നോക്കാം
positive
1)my grandfather had an elephant
(എന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു)
2)l had a girlfriend at college
(എനിക്ക് കോളിജില്‍ ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു)
3)we had a plan
(ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു)
4)you had a dog
(നിങ്ങള്‍ക്കൊരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു)
5)they had three kids
(അവര്‍ക്ക് മൂന്ന്‍ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു)
6)he had a motor bike
(അവനൊരു മോട്ടോര്‍ ബൈക് ഉണ്ടായിരുന്നു)
7)she had a boyfriend
(അവള്‍ക്കൊരു ബോയ്ഫ്രെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു)
negative
1)(a)my grandfather had no elephant(s)
(b)my grandfather didn't have an elephant
(c)my grandfather didn't have any elephants
2)(a)l had no girlfriend(s) at college
(b)l didn't have a girlfriend at college
(c)l didn't have any girlfriends at college
3)(a)we had no plan(s)
(b)we didn't have a plan
(c)we didn't have any plans
4)(a)you had no dog(s)
(b)you didn't have a dog
(c)you didn't have any dogs
5)(a)(no usage-കാരണം അറിയാമല്ലോ?)
(b)they didn't have three kids
(c)they didn't have any kids
6)(a)he had no motor bike(s)
(b)he didn't have a motor bike
(c)he didn't have any motor bikes
7)(a)she had no boyfriend(s)
(b)she didn't have a boyfriend
(c)she didn't have any boyfriends
*ego trip=സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്ന പരിപാടി
NB:പ്രതികരണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുതേ!
ഇമ്പൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 4 (ഹാസ്,ഹാസ് നോ/ഹാവ്,ഹാവ് നോ/ഹാഡ്,ഹാഡ് നോ)

ഇമ്പൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 5 (നാമവിശേഷണങ്ങള്‍)

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ ഒരാളുടെ ഫ്ലുഅന്‍സിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അയാളുടെ ആജിക്റ്റിവ്(adjective)അഥവാ നാമവിശേഷണങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്.ഒരാളുടെ പദസഞ്ചയത്തിലുള്ള (vocabulary) ആജിക്റ്റിവ്സിന്റെ അളവനുസരിച്ചിരിക്കും അയാളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുഅന്‍സി.
*ആജിക്റ്റിവ്സ് താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും''
be/is/am/are/was/were/has been/have been/had been '' ന്റെ കൂടെയായിരിക്കണം.ആജിക്റ്റിവ്സിന് ആണ്‍-പെണ്‍ വ്യത്യാസം ഇല്ലയെന്നും ഓര്‍ക്കുക.കര്‍ത്താവ് ഏതായിരുന്നാലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല.''be/is/am/are/was/were/has been/have been/had been '' ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം മുമ്പ് പഠിച്ച നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്ന്‍ മാത്രം.
ഇനി ഒരു ആജിക്റ്റിവ് ഉദാഹരണമായെടുത്ത് ഒന്ന്‍ അര്‍ത്ഥവിശകലനം ചെയ്തു നോക്കം
ഉദാഹരണത്തിന് '' happy ''
എന്താണ് ''happy '' അര്‍ത്ഥം?സന്തോഷം എന്നാണൊ?
അല്ലേയല്ല.മറിച്ച് 'സന്തോഷവാനായ,സന്തോഷവതിയായ,സന്തോഷകരമായ'എന്നൊക്കെയാണ്.
'സന്തോഷം' എന്ന്‍ കിട്ടണമെങ്കില്‍'' happy''എന്നുള്ളത് ''happiness '' എന്ന്‍ ആയിരിക്കണം.
'സന്തോഷം' എന്ന്‍ പറയുമ്പോള്‍ അത് 'നാമവിശേഷണമല്ല'.മറിച്ച് 'നാമമാണെന്ന്‍' ഓര്‍ക്കുക.
നാമങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഞാന്‍ മറ്റൊരു ലെസണില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.എല്ലാം കൂട്ടി കുഴച്ചാല്‍
ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും.അറിയാമല്ലോ.
സമര്‍പ്പണം
സഹൃദയനായ സാലിന്
ഇനി ഉദാഹരണ വാചകങ്ങള്‍ നോക്കാം:
l am confident(എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്,ഞാന്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ,
ഞാന്‍ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാണ്,എന്നില്‍ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് -എന്നൊക്കെ)
l was confident(എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു,ഞാന്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ,
ഞാന്‍ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നു,എന്നില്‍ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു -എന്നൊക്കെ)
we are busy(ഞങ്ങള്‍ തിരക്കിലാണ്,ഞങ്ങള്‍ക്ക് തിരക്കുണ്ട്)
we were busy(ഞങ്ങള്‍ തിരക്കിലായിരുന്നു,ഞങ്ങള്‍ക്ക് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു)
you are angry(നിങ്ങള്‍ക്ക് ദേഷ്യമാണ്,നിങ്ങള്‍ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്,നിങ്ങള്‍ ദേഷ്യത്തിലാണ്)
you were angry(നിങ്ങള്‍ക്ക് ദേഷ്യമായിരുന്നു,നിങ്ങള്‍ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു,നിങ്ങള്‍ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു)
they are educated(അവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്,അവര്‍ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്)
they were educated(അവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിരുന്നു,അവര്‍ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നു)
he is very happy(അവന്‍ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്,അവന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്,
അവന്‍ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു-എന്നൊക്കെ)
he was very happy(അവന്‍ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു,അവന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു,
അവന്‍ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു-എന്നൊക്കെ
she is worried(അവള്‍ക്ക് വിഷമമുണ്ട്,അവള്‍ വിഷമിക്കുന്നു,അവള്‍ വിഷമത്തിലാണ്)
she was worried(അവള്‍ക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു,അവള്‍ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു,അവള്‍ വിഷമത്തിലായിരുന്നു)
it is dead(അത് ചത്തതാണ്,)
it was dead(അത് ചത്തതായിരുന്നു)
the baby is asleep(കുഞ്ഞ് ഉറക്കമാണ്,കുഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലാണ്)
the baby was asleep(കുഞ്ഞ് ഉറക്കമാമായിരുന്നു,കുഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു)
the students are smart(കുട്ടികള്‍ മിടുക്കരാണ്,മിടുക്കുള്ളവരാണ്)
the students were smart(കുട്ടികള്‍ മിടുക്കരായിരുന്നു,മിടുക്കുള്ളവരായിരുന്നു)
NB*മുകളില്‍ തന്നിരിക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങളില്‍ ഒരു '' in'' ന്റെ കുറവുണ്ടോയെന്ന്‍ ചില കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് തോന്നിയേക്കാം.
ഉദാ:the baby is/was in sleep.he is/was in angry
പക്ഷേ ഈ പ്രയോഗരീതി തെറ്റാണെന്ന്‍ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ?
***
അഭ്യാസങ്ങള്‍
ഇനി ഞാന്‍ കുറച്ച് ആജിക്റ്റിവ്സും നാമങ്ങളും തരാം(കൂടുതല്‍ ആജിക്റ്റിവ്സിന് കൂട്ടുകാര്‍ എഴുതി ചോദിക്കണം)
ഇവ കോര്‍ത്തിണക്കി രണ്ട് വാചകങ്ങള്‍(രണ്ടില്‍ കൂടരുതേ!)
അവയുടെ മലയാള അര്‍ത്ഥത്തോട് കൂടി മറുപടിയില്‍ ചേര്‍ക്കണം.
കൂട്ടുകാര്‍ ഈ കാര്യത്തില്‍ സങ്കോചമോ മടിയോ കാണിക്കരുത്.പ്രതികരിക്കാന്‍
നിങ്ങള്‍ തയാറല്ലെങ്കില്‍ ഞാനിത് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതില്‍ എന്തര്‍ത്ഥമാണുള്ളത്?.
നിങ്ങള്‍ തരുന്ന വാചകങ്ങള്‍ തെറ്റിപ്പോകുകയാണെങ്കില്‍ തെറ്റട്ടെ.തെറ്റ് പറ്റിയാലല്ലെ ശരിയെന്തെന്ന്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയൂ
ആജിക്റ്റിവ്സ്
vacant(ഒഴിഞ്ഞ)married(വിവാഹിത)intelligent(ബുദ്ധിയുള്ള)impatient(അക്ഷമനായ)
ill(സുഖമില്ലാത്ത)late(വൈകിയ)early(നേരത്തെ)
difficult(ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള)simple(ലളിതമായ)easy(എളുപ്പമുള്ള)thoughtful(ചിന്താകുല)hungry(വിശപ്പുള്ള)
thirsty(ദാഹമുള്ള)relieved(‍ആശ്വാസവാനായ)experienced(പ്രവര്‍ത്തിപരിചയമുള്ള)
kind(ദയാലുവായ)loving(സ്നേഹമുള്ള)forgetful(മറവിയുള്ള)careless(ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത)hot(ചൂടുള്ള)
cold(തണുത്ത)
familiar(പരിചയമുള്ള)strange(അപരിചിതമായ)pleasant(സുഖകരമായ)
നാമങ്ങള്‍
the tea,my sister,the job,the doctors,the voice(ശബ്ദം(മനുഷ്യന്റെ),the teachers,the seat,my grandpa,
the view(കാഴ്ച്ച),the driver,l,we,you,they,he,she,it

ഇമ്പൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 5 (നാമവിശേഷണങ്ങള്‍)

ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 6(കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ചോദിക്കാം)

ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 6(കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ചോദിക്കാം)
കൂട്ടുകാരെ
കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ചോദിക്കാം എന്ന ഒരു സെക്ഷന്‍ കൂടി ഞാന്‍ എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ചേര്‍ക്കുകയാണ്.
ഈ​‍ സെക്ഷനില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിലവില്‍ തന്നിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവണമെന്നില്ലാത്ത
കാര്യങ്ങള്‍ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു
1)ചോദ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും മലയാളത്തില്‍ ആയിരിക്കണം
2)ഇംഗ്ലീഷിലോ മംഗ്ലീഷിലോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി തരുന്നതല്ല
3)ഒരുപാട് വിശദീകരണം വേണ്ടിവരുന്ന മറുപടികള്‍ക്ക് വിശദീകരണം തരുന്നതായിരിക്കില്ല
(സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണേ!)
4)ചോദ്യങ്ങള്‍ ബാലിശമാകരുത്
5)ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായ ഉപയോഗങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ മറുപടി തരികയുള്ളൂ
( മലയാളത്തിലെ എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കും തത്തുല്ല്യമായ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഇല്ലല്ലോ.പഴഞ്ചൊല്ലുകളും മറ്റും ചോദിക്കുമ്പോള്‍ സമാന പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം)
6)ഒരു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ(സമയം തന്നെ കാരണം)
NB: കൂട്ടുകാര്‍ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മറുപടി തരാന്‍ എനിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.എന്റെ അറിവിനും പരിമിതികള്‍ ഉണ്ടാകുമല്ലോ,അല്ലേ?
ചില മലയാള പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗങ്ങളുമായി നൂറ് ശതമാനവും പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നില്ല . അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചില പ്രാദേശിക പ്രയോഗങ്ങള്‍ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുമില്ല.അങ്ങനെ വരുമ്പോല്‍ എനിക്ക് ഉചിതമെന്ന്‍ തോന്നുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും.ഈ മുന്‍വിധിയോടെ വേണം കൂട്ടുകാര്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍.
സമര്‍പ്പണം
എസ്.കെ പൊട്ടയ്ക്കല്‍
(ഒരു മിസ്ഡ് കോളും കുറേ നക്ഷത്രങ്ങളും)
ചില ഉദാഹരണ ചോദ്യങ്ങള്‍
1)രോഗിയായ അച്ഛ്ന്‍
2)വിവാഹപ്രായമെത്തിയ രണ്ടു സഹോദരിമാര്‍(ജഗദീഷിനെ ഓര്‍മ്മ വരുന്നു)
3)ഭാര്യയാകാന്‍ പോകുന്നവള്‍
4)വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ യുവതി/യുവാവ്
5)അഴിമതി
6)കൈക്കൂലി
7)സ്വജന പക്ഷപാതം
ഉത്തരങ്ങള്‍
1)an ailing father(he has......)
2)five sisters of marriageable age(he has.....)
3)wife-to-be(she is my.....)
4)fiance/fiancee('ഫിയോണ്‍സെയ്'ഉച്ഛാരണം മാറ്റമില്ല.he is/she is her/his...)
5)corruption
6)bribe/bribery((കൊടുത്ത,കൊടുക്കുന്ന കൈക്കൂലി/കൈക്കൂലിയെന്ന പ്രവര്‍ത്തി)
7)nepotism
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 6(കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ചോദിക്കാം)