ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 11(only)

only
(ഏക/ഒരേ ഒരു/മാത്രം)
She's their only daughter.
(അവള്‍ അവരുടെ ഏക മകളാണ്)
We were the only people there.
(ഞങ്ങള്‍ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ)
His only answer was a grunt.
(അവന്റെ ഏക മറുപടി ഒരു മുരള്‍ച്ച മാത്രമായിരുന്നു)
Naomi was only 17 when she got married.
(നവോമി വിവാഹിതയായപ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് 17 വയസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ)
There are only a few cars on the island.
(ദ്വീപില്‍ ഏതാനും കാറുകള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ)
It's only eight o'clock.
(എട്ടു മണി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ)
There are only a limited number of tickets available.
(ഒരു പരിമിത എണ്ണം ടിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ)
The bar is for members only .
(ബാര്‍ മെമ്പേഴ്സിനു മാത്രമാണ്)
The car park is for staff only.
(കാര്‍ പാര്‍ക്ക് സ്റ്റാഫിന് മാത്രമാണ്)
I was the only woman there.
(അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സ്ത്രീ ഞാനായിരുന്നു)
He is our only child.
(ഇവന്‍/അവന്‍ ഞങ്ങളുടെ ഏക മകനാണ്)
I was the only one who disagreed.
(വിയോജിച്ച ഏക വ്യക്തി ഞാന്‍ മാത്രമായിരുന്നു)
Cutting costs is the only solution.
(ചിലവ് ചുരുക്കല്‍ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി)
She's the only person for this job
(ഈ പണിക്ക് പറ്റിയ ഏക വ്യക്തി അവള്‍/ഇവള്‍ മാത്രമാണ്)
You only have to look at her to see she doesn't eat enough.
(അവള്‍/ഇവള്‍ വേണ്ടത്ര ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലയെന്ന്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ നിങ്ങളവളെ/ഇവളെ ഒന്നു നോക്കുകയേ വേണ്ടൂ)
Only five people turned up
(അഞ്ചു പേര്‍ മാത്രമേ എത്തി ചേര്‍ന്നുള്ളൂ)
Only the president can authorize a nuclear war
(പ്രസിഡന്റിനു മാത്രമേ ഒരു നൂക്ലിയര്‍ യുദ്ധത്തിന് അധികാരം നല്‍കാന്‍ കഴിയൂ)
We use only the best ingredients
(ഏറ്റവും നല്ല ചേരുവകള്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ)
It was only a suggestion.
(അതൊരു നിര്‍ദ്ദേശം മാത്രമായിരുന്നു)
Don't blame me, I'm only the messenger!
(എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ,ഞാനൊരു ദൂതന്‍ മാത്രമാണ്)
He was only teasing you.
(അവന്‍/ഇവന്‍ നിന്നെ കളിയാക്കുകമാത്രമേയായിരുന്നുള്ളൂ)
She's only 21 and she runs her own business
(അവള്‍ക്ക് 21 വയസ്സേയുള്ളുവെങ്കിലും അവള്‍ സ്വന്തം ബിസിനസ് നടത്തുന്നു).
It only took a few seconds.
(ഏതാനും സെക്കന്റുകളേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ)
We've only just arrived.
(ഞങ്ങള്‍ എത്തിയതേയുള്ളൂ)
We only got here yesterday
(ഞങ്ങള്‍ ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയതേയുള്ളൂ)
If you do that, it will only make matters worse.
(നീ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അത് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുകയേയുള്ളൂ)
We can only guess what happened.
(എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്‍ നമുക്ക് ഊഹിക്കാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ)
He could only watch helplessly as the car plunged into the ravine.
(കാര്‍ കൊക്കയിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചു ചാടുമ്പോള്‍ അവന് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നില്‍ക്കാ​‍ന്‍ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ)
I only hope that she never finds out.
(അവള്‍ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കല്ലെയെന്ന്‍ മാത്രമേ ഞാന്‍ ആശിക്കുന്നുള്ളൂ)
The movie’s only just started, so you haven’t missed much.
(മൂവി തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ.അത് കൊണ്ട് താങ്കള്‍ കൂടുതലൊന്നും വിട്ടു പോയിട്ടില്ല)
I never complain – it only causes more trouble.
(ഞാന്‍ ഒരിക്കലും പരാതി പറയാറില്ല.അത് കൂടുതല്‍ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയേയുള്ളൂ)
We are only trying to help.
(ഞങ്ങള്‍ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ)
She was only 18 when she had her first child.
(അവള്‍ക്ക് ആദ്യ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് 18 വയസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ)
My only reason for coming here was to see you.
(ഞാനിവിടെ വന്നതിന്റെ ഏക കാരണം നിന്നെ കാണുവാനാണ്)
Her car is like mine, only it has four doors.
(അവളുടെ കാര്‍ എന്റേത് പോലെയാണ്.നാല് ഡോറുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന്‍ മാത്രം)
Fiction is like real life, only better.
(കാല്‍പ്പനികത യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതം പോലെയാണ്.കൂടുതല്‍ മെച്ചമെന്ന്‍ മാത്രം)


EmoticonEmoticon