ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് -പാഠം ഒന്ന്‍-പ്രോനൗണ്‍സ്

പാഠം ഒന്ന്‍-പ്രോനൗണ്‍സ്
I-ഞാന്‍
my-എന്റെ
me-എന്നെ,എനിക്ക്,എന്നോട്(എന്നെ കണ്ടു,എനിക്ക് തന്നു,എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാന്‍)
mine-എന്റേത്(അവള്‍ എന്റേതാണ് എന്ന്‍ പറയേണ്ടെ?)
ഈ രീതിയില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രോനൗണ്‍സുകളും പഠിക്കുക
we-(ഞങ്ങള്‍,നമ്മള്‍)
our-(ഞങ്ങളുടെ,നമ്മുടെ)
us-(ഞങ്ങളെ,ഞങ്ങള്‍ക്ക്,ഞങ്ങളോട്,നമ്മളെ,നമുക്ക്,നമ്മോട്)
ours-(അവേഴ്സ്-ഞങ്ങളുടേത്,നമ്മുടേത്)
he-(അവന്‍,ഇവന്‍-അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ അകലേയ്ക്ക് പോകേണ്ടന്ന്‍ സാരം)
his-(അവന്റെ,ഇവന്റെ‌)
him-(അവനെ,അവന്,അവനോട്,ഇവനെ,ഇവന്,ഇവനോട്)
his-(ഇവിടേയും hisമതി-അവന്റേത്,ഇവന്റേത്)
ഇനി താഴെയുള്ളത് സ്വയം ചെയ്യുമല്ലോ?തുടക്കം മാത്രം മതിയാകും ...അല്ലേ?
she-(അവള്‍, ഇവള്‍)‍
her
her -(ഇവിടേയും herമതി)
hers
they-(അവര്‍,ഇവര്)‍their-them -theirs
you-(നീ,നിങ്ങള്‍,താങ്കള്‍)
your
you(ഇവിടേയുംyou തന്നെ മതി-ഐ ലവ് യൂ എന്ന മഹത് വചനം ഓര്‍ക്കുമല്ലോ?)
yours
it-(അത്,ഇത്)
its
it‌
its (ഈ രൂപം ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയാം)
ചുരുക്കത്തില്‍
l-my-me-mine
you-your-you-yours
we-our-us-ours
they-their-them-theirs
he-his-him-his
she-her-her-hers
it-its-it-its
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് -പാഠം ഒന്ന്‍-പ്രോനൗണ്‍സ്
Latest


EmoticonEmoticon