ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് :പാഠം 3 (ദെയര്‍ ഈസ്,ദെയര്‍ ആര്‍/ദെയര്‍ വ്വാസ്,ദെയര്‍ വ്വേര്‍)

*കര്‍ത്താവ് ഏകവചനമാകുമ്പോള്‍ ''is/was''
*കര്‍ത്താവ് ബഹുവചനമാകുമ്പോള്‍''are/were"
* ''the''സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുകളില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച കാര്യത്തെ,വസ്തുവിനെ,വ്യക്തിയെ മുതലായവ
there is God(ദൈവം ഉണ്ട്)
God is everywhere(ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്,ആണ്)
there is a snake under the rock(പാറയുടെ അടിയില്‍ ഒരു പാമ്പുണ്ട്)
the snake is under the rock(പാമ്പ് പാറയുടെ അടിയിലാണ്)
there is a medical shop in front of the mosque(മോസ്ക്കിന്റെ മുമ്പില്‍ ഒരു മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുണ്ട്)
the medical shop is in front of the mosque(മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ് മോസ്ക്കിന്റെ മുമ്പിലാണ്)
there are 20 girls in the class(ക്ലാസില്‍ 20 ഗേള്‍സ് ഉണ്ട്)
the number of girls in the class is 20(ക്ലാസിലെ ഗേള്‍സിന്റെ എണ്ണം 20 ആണ്)
(*ഗേള്‍സിന്റെ എണ്ണം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ് ഏകവചനമായി മാറിയല്ലോ.അതുകൊണ്ടാണ് 'is'വന്നത്)
there are 5 motor bikes near the gate(ഗെയ്റ്റിന്റെ അരികില്‍ 5 മോട്ടോര്‍ ബൈക്സ് ഉണ്ട്)
the motor bikes are near the gate(മോട്ടോര്‍ ബൈക്സ് ഗെയ്റ്റിന്റെ അരികിലാണ്)
there was an accident near the bridge yesterday(പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വച്ച് ഇന്നലെ ഒരു അപകടമുണ്ടായിരുന്നു)
the accident was near the bridge(അപകടം പാലത്തിന്റെ അടുത്തു വച്ചായിരുന്നു)
there was a thief behind the curtain(കര്‍ട്ടന്റെ പിറകില്‍ ഒരു കള്ളനുണ്ടായിരുന്നു)
the thief was behind the curtain(കള്ളന്‍ കര്‍ട്ടന്റെ പിറകിലായിരുന്നു)
there were two persons outside(പുറത്ത് രണ്ട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു)
the two persons were outside(ആ രണ്ടാളുകള്‍ പുറത്തായിരുന്നു)
there were 7 people there(അവിടെ ഏഴാളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു)
(*ഇവിടെ ഒടുവില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന'' there '' അവിടെ എന്ന്‍ സൂചിപ്പിക്കാന്‍)
the people were in the office(ആ ആളുകള്‍ ഓഫിസിലായിരുന്നു)
*naive girl(നയ് യീവ് ഗേള്‍)എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്നവള്‍,കഥയില്ലാത്തവള്‍,പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് :പാഠം 3 (ദെയര്‍ ഈസ്,ദെയര്‍ ആര്‍/ദെയര്‍ വ്വാസ്,ദെയര്‍ വ്വേര്‍)


EmoticonEmoticon